Vuokrausehdot

KONEVUOKRAUSTOIMIALAN JA SEN PALVELUJEN EHDOT

1. Vuokra-aika

Vuokra-aika alkaa vuokrauskaluston lähetyspäivästä tai siitä päivästä, jolloin vuokrauksen kohde on ollut vuokralleottajan noudettavissa ja päättyy päivään, jolloin kalusto on saapunut vuokralleantajan varastoon, ellei vuokra-ajasta ole muuta sovittu. Jos tietystä vuokra-ajasta on sovittu, on vuokra-aika sovitun pituinen. Sopimuksessa mainitun sovitun vuokra-ajan ylittäminen ilman vuokralleantajan lupaa voidaan katsoa rikoslain mukaiseksi luvattomaksi käytöksi. Vuokravuorokausi vaihtuu klo 8.00. Jos ei ole tehty määräaikaista vuokrasopimusta, on sopimuksen irtisanomisaika molemmilla osapuolilla 14 vrk. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.

2. Vuokran suuruus ja maksu

Vuokran suuruus on hinnaston mukainen vuokra, ellei muuta ole sovittu. Vuokraan ei sisälly korvausta suunnittelusta, asennuksesta, purkamisesta, asennusvalvonnasta, tavaroiden lastauksesta tai purkamisesta työpaikalla eikä myöskään siellä suoritettavista korjaustöistä. Vuokralleantaja pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Vuokralleantaja perii vuokralaskujen yhteydessä kulloinkin voimassa olevan tariffin mukaiset käsittely-ja laskutuskulut. Vuokra laskutetaan vuokralleantajan soveltaman käytännön mukaisesti joko etu- tai jälkikäteen. Maksuehto 14 pv. netto. Ilmoitettuihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Mikäli vuokrattua, normaalisti yksivuorotyöhön tarkoitettua konetta käytetään 2- tai 3-vuorotyössä, korotetaan vuokraa erillisen sopimuksen mukaisesti. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän vuokranantajalle.

3. Kaluston vastaanotto ja vuokramiehen reklamaatiovelvollisuus

Vuokralleottajan on välittömästi kaluston saavuttua tämän käytettäväksi tarkistettava kaluston määrä, laatu ja kunto sekä tehtävä mahdolliset näitä koskevat muistutuksensa ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa tavaran saapumisesta.

4. Kuljetuskustannukset

Kaluston kuljetuskustannuksista ja kuljetusaikaisesta vakuuttamisesta vastaa vuokralleottaja. Vuokralleantajalla on oikeus hankkia ao. tarkoitukseen tarvittavat vakuutukset vuokralleottajan kustannuksella.

5. Huolto- ja käyttökulut

Vuokralleottaja vastaa koneiden ja kaluston käyttöenergiasta, voiteluaineista, muottiöljyistä, normaaleista huolloista sekä käyttöhenkilöstön hankkimisesta, ellei kirjallisesti erikseen ole muuta sovittu. Vuokralleantajan kustannuksella suoritettavat korjaus- ja kunnossapitotyöt suoritetaan normaalina työaikana.

6. Vastuu vuokrauksen kohteesta

Vuokralleottaja vastaa vuokrakaluston katoamisesta sekä kaikista vuokrakalusteille vuokra-aikana sattuneista vahingoista luonnollista kulumista lukuunottamatta. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston uushankintahinnan mukaisesti. Mahdolliset puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralleantajalla on oikeus periä vuokralleottajalta erikseen.

7. Vastuu vuokraesineen aiheuttamista vahingoista

Vuokralleantaja ei vastaa vuokra-aikana kaluston käytösta vuokralleottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, ellei vuokralleantajassa tai hänen vastuullaan olevassa henkilössä havaita tahallisuutta tai törkeää tuottamusta. Mahdollisesti käyttö- tai asennusohjeessa olevasta virheestä aiheutuneesta vahingosta vastaa Vuokralleantaja, siltä osin kun aiheutunut vahinko johtuu suoranaisesti ja välittömästi mainituista tekijöistä. Vuokralleantajan joutuessa tuotevastuun perusteella suorittamaan korvausta kolmannelle, on vuokralleottajan korvattava vuokralleantajalle tästä aiheutunut vahinko niiltä osin kun vuokralleantajan vastuuta on edellä rajoitettu.

8. Työturvallisuus

Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- yms. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta sekä tarpeellisesta valvonnasta.

9. Sopimuksen ja kaluston siirto

Vuokralleottajalla ei ole ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta lupaa siirtää tätä vuokrasopimusta kolmannelle eikä myöskään tämän sopimuksen tarkoittamaa kalustoa tai koneita kolmannen käytettäväksi tai toiselle työmaalle.

10. Vuokrauskohteen palautusvelvollisuus

Vuokralleottajan velvollisuutena on palauttaa vuokraamansa kalusto tai kone vuokranantajalle välittömästi vuorokauden päätyttyä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin ne olivat vuokralle luovutettaessa. Koneet ja kalusto tulee palauttaa samaan toimipisteeseen, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Mikäli vuokralleottaja laiminlyö palautusvelvollisuutensa, on tämä velvollinen korvaamaan vuokralleantajalle koneen/kaluston etsintä- ja noutokustannukset täysimääräisenä.

11. Keskeytysvahingot

Vuokralleantaja ei vastaa koneen/kaluston rikkoutumisen, tuhoutumisen tai muun sellaisen syyn takia vuokralleottajalle mahdollisesti syntyvistä keskeytysvahingoista.

12. Kuljetus-, palo – ja konerikkovakuutus

Vuokralleottaja huolehtii vuokraamiensa koneiden/kaluston kuljetus-, palo- ja konerikkovakuuttamisesta, jolloin konerikkovakuutuksen tulee korvata äkillisen ja ennalta-arvaamattoman rikkoutumisen aiheuttama vahinko. Vuokralleottaja toimittaa vakuutuksista vuokralleantajan pyynnöstä todistuksen, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Edunsaajana vakuutussopimuksessa tulee olla Vuokralleantaja ja vakuutusarvona koneen/kaluston jälleenhankinta-arvo.

13. Purkuoikeus

Mikäli vuokralleottaja ei täytä tämän sopimuksen ja siihen mahdollisesti liittyvien lisäsopimusten mukaisia velvoitteita, kuten esimerkiksi vuokranmaksua ja esineen hoitovelvollisuutta, on Vuokralleantaja oikeutettu ilman irtisanomista välittömästi purkamaan sopimuksen kesken sopimuskauden. Tällöin loppuu vuokralleottajan oikeus käyttää vuokraesinettä ja Vuokralleantajalla on oikeus hakea vuokraesine takaisin vuokralleottajaa kuulematta. Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokrat myös irtisanomisajalta vuokraesineen poisnoutamisen jälkeen mikäli vuokra-ajasta ei ole sovittu. Mikäli vuokrasopimus purkautuu vuokralleottajasta johtuvasta syystä ja tietystä vuokrakaudesta on sovittu, on vuokralleottaja velvollinen suorittamaan vuokralleantajalle vahingonkorvauksena 25 % vuokraesineen palautuspäivän ja sopimuksen mukaisen vuokrakauden päättymispäivän välisistä vuokrista. Vuokralleottaja vastaa kaikista palautus- ja takaisinottokustannuksista. Vuokralleottajan jouduttua konkurssiin tai selvitystilaan, purkautuu sopimus välittömästi. Mikäli vuokria on maksettu etukäteen, ei Vuokralleantaja ole velvollinen niitä palauttamaan.

14. Ylivoimainen este

Jos Vuokralleantaja ylivoimaisesta tapahtumasta tai muista sellaisista vuokralleantajasta riippumattomista olosuhteista johtuen ei voi täyttää sopimusta tai jos sopimuksen täyttäminen tällaisesta syystä johtuen vaikeutuu tai viivästyy, ei Vuokralleantaja vastaa vuokralleottajalle näin mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

15. Viivästyskorko

Tähän sopimukseen liittyvistä kaikista maksujen viivästymisistä on Vuokralleantajalla oikeus periä lainmukainen viivästyskorko.

16. Muut ehdot

Edellä mainitut vuokraehdot koskevat ilman eri sopimusta myös kaikkia niitä vuokraesineitä, jotka on tässä sopimuksessa mainittujen lisäksi lähetetty kuormakirjaa vastaan vuokralleottajan samalle työmaalle. Lunastuksen/myynnin osalta myyjä pidättää omistusoikeuden myytyyn tuotteeseen kunnes koko kauppahinta on maksettu.

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kaikki tässä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai Vuokralleantajan vaatimuksesta vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokraesineen vuokrasopimuksen päättymishetken sijaintipaikan alioikeudessa.

Puhdistuspalvelu